Правила на играта на RiceUP!

1. ОРГАНИЗАТОРИ

„НУХЕЛТ АД, ЕИК: 203846160, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, Район Северен, бул. „Васил Априлов“ № 176, и изпълнител „МС София“ ЕООД, ЕИК 203087560, със седалище гр. София, ул. „Доспат“ № 60 – 62

2. ПЕРИОД И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

(1) Играта на RiceUP! „Запази енергията на лятото с новите шоколадови барчета RiceUP!“ стартира от 00:00 часа на 12.08.2021 г. и завършва в 23:59 часа на 08.09.2021 г., по-нататък упомената като „Играта“.

(2) Сайтът на играта се намира на интернет адрес: www.game.rice-up.zone

(3) По всяко време Играта може да бъде прекъсната, спряна или удължена от Организатора, като обяви това по подходящ начин на: www.game.rice-up.zone

(4) Играта се провежда на национално ниво във всички търговски обекти на хранителна верига ЛИДЛ на територията на Република България.

3. ПРОДУКТИ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

В Играта участват продукти под марката RiceUP!, както следва: RiceUP! Brown Rice Bar Caramel; RiceUP! Brown Rice Bar Orange; RiceUP! Brown Rice Bar Dark Chocolate; RiceUP! Brown Rice Bar Milk Chocolate; RiceUP! Brown Rice Bar White Chocolate, които се намират в търговските обекти на хранителна верига ЛИДЛ на територията на Република България.

4. УЧАСТНИЦИ В ИГРАТА

В Играта могат да участват всички физически дееспособни лица, навършили 18 години, с изключение на служителите на „НУХЕЛТ“ АД, „МС София“ ЕООД

5. НАГРАДИ

(1) За срока на Играта ще бъдат раздадени общо: 15 броя награди: 5 броя електрически скутери и 10 броя спининг колела байкове.

(2) Не се допуска замяна на спечелена награда с паричната й равностойността или с друга награда.

(3) Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни на лица, които не са участвали и/или не са печеливши в настоящата Игра.

(4) Наградите са предметни. Предоставяне на техния паричен еквивалент е недопустимо

(5)Наградите ще бъдат доставяни само на територията на Република България.

6. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

/1/ Участието в играта е обвързано с покупката на продукти RiceUP! Шоколадови барчета от търговските обекти на хранителна верига ЛИДЛ на територията на Република България.

(2) Всеки, който желае да участва в Играта и отговаря на условията за участие, трябва да закупи от обект ЛИДЛ посочените по-горе в правилата продукти RiceUP! на стойност минимум 21 лв., за да участва в играта за възможностда спечелването на Електрически скутер, или минимум 8 лв. за да участва в играта за възможност за спечелването на спининг колело.

(3) Потребителят, направил необходимата покупка, въвежда име, презиме и фамилия (на кирилица), електронен адрес (e-mail), телефонен номер и снимка на касовите бележки на интернет адрес: www.game.rice-up.zone („Сайта на Играта“)

(4) След това участникът прилага касовите бележки от закупените продукти, участващи в Играта, въвеждайки номера от касовите бележки, като задължително и прикрепя снимка на касовите бележки. Снимките на касовите бележки трябва да са добре четими, в тази част, в която е посочен продуктът. Те ще служат като доказателство за направената покупка. Касовите бележки, могат да се регистрират 24 (двадесет и четири) часа в денонощието, 7 (седем) дни в седмицата, в периода на Играта.

(5) Регистрации могат да се правят както на физически получени касови бележки на каса в ЛИДЛ , така и на отразени дигитални касови бележки в приложението LIDL Plus. Номерът, предназначен за регистрация, е 21 символен, като на физическите касови бележки започва с буквите (УНП:), а за касовите бележки през дигиталното приложение LIDL Plus e (USN:)

(6) Един участник може да регистрира повече от една касова бележка, за да достигне необходимата сума за участие.

(7) С една касова бележка може да се участва само в една регистрация на сайта на Играта www.game.rice-up.zone за възможност за спечелване само на едната от двете награди – електрически скутер или спининг.

(8) Участието в играта се случва след направена необходима регистрация на онлайн Сайта на играта www.game.rice-up.zone. Като всеки потребител може да направи избор дали да направи регистрацията на сайта.

(9) Едната регистрационна форма ще позволява регистрация на касови бележки на стойност 21 лв – и регистрираните участници в нея ще имат възможност да участват за спечелване на Електрически скутер. Другата регистрационна форма ще позволява регистрация на касови бележки на стойност 8 лв и регистрираните в тази форма ще имат възможност да участват за спечелването на Спининг колело.

(10) Регистрацията на всички касови бележки до достигането на минималната сума за участие се прави наведнъж.

(11) Един потребител има право на неограничен брой участия с различни касови бележки, отговарящи на условията на Играта.

(12) Победителите ще могат да получават наградата си срещу показване на регистраните касови бележки.

7. ПРОЦЕДУРА ЗА ТЕГЛЕНЕ, ОБЯВЯВАНЕ, ПОЛУЧАВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

(1) След приключване на Играта (23.59 ч. на 08.09.2021г.) ще бъде извършено теглене чрез специализираната платформа www.random.org на случаен принцип в присъствието на нотариус, след което ще следва процедура за валидиране на печелившите и тяхното участие според правилата на Играта.

(2) Ще бъдат изтеглени общо 15 /петнадесет/, (с допълнително още 8 /осем/, резерви) печеливши. Като от тях 5, пет, ще бъдат изтеглени за Електрическия скутер (с 3 ,три, резерви) и 10 (десет), ще бъдат изтеглени за Спининг колелото (с 5, пет, резерви).

(3) Резервните участници, се теглят, в случай че не може да се установи контакт с някои от печелившите и/или същите не са спазили настоящите правила.

(4) Печелившите ще бъдат публикувани на 21.09.2021 г., вторник, на сайта www.game.rice-up.zone

(5) Наградите се предоставят от Организатора на печелившите участници, отговарящи на условията на настоящите правила за участие в Играта.

(6) Печелившите се уведомяват по имейла, от който е извършена регистрацията в сайта на игратa www.game.rice-up.zone

(7) Печелившият и Организаторът провеждат кореспонденция във връзка с получаването на наградата посредством предоставения при регистрация имейл адрес от участника. Печелившият трябва да предостави физически адрес и телефон за връзка на Организатора, за да му бъде изпратена съответно наградата.

(8) В случай, че спечелил участник е предоставил грешен, непълен или неточен имейл адрес, както и ако печелившият участник не се свърже с Организатора до 14 (четиринадесет) дни от публикуване на печелившите и изпращане на уведомлението по ал. 5 от настоящия член /което настъпи по-късно/, за да потърси наградата си, ще се счита, че печелившият се отказва от получаване на наградата и Организаторът има право да я предостави на друг участник, отговарящ на условията и изтеглен като резерва /по реда на тяхното изтегляне/.

(9) Наградите ще бъдат предоставени на куриер не по-късно от 10 (десет) дни от получаване на данните за доставка от страна на печелившите. Доставката е за сметка на Организаторите.

(10) При неточен физически адрес и в случай, че куриерът е направил три поредни опита за доставка и печелившият не отговаря на посочения адрес, правото на наградата се присъжда на следващата изтеглена резерва

8. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА:

(1) Организаторът не носи отговорност: а) за забавяне в изпращането на награди, причинено не по негова вина; б) за неполучени награди поради предоставен грешен или непълен адрес или телефон за връзка от участника; в) ако печелившият участник пропусне крайния срок, посочен в Раздел 7, т.8 в случай на неуспешен опит за участие, дължащ се на забавена Интернет връзка, дефектно или неуспешно електронно предаване на данни, повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на тази промоция и каквато и да е друга техническа неизправност; д) за не реалистични очаквания на печелившия по отношение на наградата.

(2) Организаторът не е длъжен да отговаря на запитвания от неспечелили участници, претендиращи права върху каквато и да е награда.

9. ЛИЧНИ ДАННИ

(1) „НУХЕЛТ“ АД и компанията разработваща и администрираща сайт на Играта, „МС София“ ЕООД предприемат необходимите технически и организационни мерки, за да защитят личните данни на участниците в Играта, в съответствие с действащото законодателство и вътрешните си политики.

(2) Организаторът информира участниците, че предоставените от тях лични данни ще бъдат използвани единствено и само във връзка с настоящата Игра.

(3) Включвайки се в Играта на Сайта, всеки участник дава съгласието си и доброволно предоставя на „НУХЕЛТ” АД Организатор, както и на „МС София“ ЕООД личните си данни (име, електронна поща (имейл), телефон, точен адрес), с цел участие в тази Игра, установяване на контакт с печелившите и доставка на наградите.

(4) По-специално, спечелилите участниците дават съгласието си Организаторът или оторизирани от него лица да ги търсят на предоставен от тях имейл за контакт по време на и в период от 3 (три) месеца след края на Играта във връзка с играта, както и с маркетингови активности на организатора на играта. Всеки участник може да се откаже на Сайта на Играта от контакт по повод различен от настоящата игра, по посочения на Сайта на играта начин за това.

(5) Спечелилите награди участници се съгласяват, че техните имена и номера на фискални бонове ще бъдат публикувани на Сайта на Играта.

(6) Всеки участник има право на достъп до собствените си лични данни, по всяко време да коригира или актуализира негови/нейните лични данни.

(7) Личните данни на неспечелилите участници се пазят в срок от 6 (шест) месеца след края на играта, освен при наличие на легитимен интерес за запазването им за по-дълъг срок. Личните данни на спечелилите участници се пазят в срок от 5 (пет) години след края на играта.

(8) Този, който е заличил профила си, автоматично прекратява участието си в Играта и неговото/нейното име няма да бъде включено в тегленето на наградите, тъй като личните данни са начин за идентифициране на печеливш участник, установяване на контакт с него/нея и изпращане на наградите.

(9) Всеки участник има право на ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни, ако са налице основания за това; право на преносимост на данните; право на възражение спрямо обработването на негови лични данни; право на защита по съдебен или административен ред, в случай че правата на участника са били нарушени. Участниците са информирани, че ограничаването на обработката на данните или тяхното заличаване може да доведе до заличаване на правото им да участват в Играта.

(10) Упражняването на посочените в този Раздел права се осъществяват от участника лично или от упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно.

(11) Участниците могат да разберат повече за начина, по който обработваме личните им данни и как ги защитаваме, като се запознаят с Политиката на поверителност на данните на www.game.rice-up.zone

10. ДРУГИ УСЛОВИЯ

(1) Организаторът може да прекрати, спре или измени условията на Играта, като обяви това по подходящ начин в Сайта на Играта, в случай че настъпят злоупотреби, включително, но не само, нарушаване на тези правила, разпореждане на компетентен орган или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи Организаторът не дължи връщане на паричната равностойност на закупените продукти или каквото и да е друго обезщетение на участниците.

(2) Всички участници, опитали се да нарушат или нарушили тези правила или използвали или опитали се да използват техники, които имат за цел или резултат спечелване на награда чрез измама или други средства, противоречащи на механизма на Играта, на закона или добрите нрави, както и участници, които злонамерено се опитат да осуетят провеждането на Играта, ще бъдат дисквалифицирани. В случай на вреди, Организаторът си запазва правото да търси правата си пред компетентните органи.

(3) За всички неуредени в тези правила въпроси се прилага действащото българско законодателство.

(4) Евентуално възникнали спорове между Организатора на Кампанията и участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай, при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи и според законодателството на Република България.

(5) Правилата на Играта са публикувани/обявени на www.game.rice- up.zone /. Организаторът на Кампанията не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, при изтичането на срока на Кампанията или по други подобни поводи.

(6) Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват реализацията на

Настоящите Официални правила влизат в сила от 12.08.2021 г. и с включването си в Играта, участниците приемат и се съгласяват да ги спазват.